Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) oefent toezicht uit op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Daarnaast staat de RvC de bestuurder met raad terzijde. Momenteel bestaat de RvC van Woonkwartier uit 5 leden, waarvan 2 leden zijn voorgedragen door de huurdersverenigingen. De leden van de raad worden gekozen voor een periode van 4 jaar en zijn één keer herkiesbaar. De maximale zittingstermijn is dus 8 jaar.

Samenstelling Raad van Commissarissen Woonkwartier

De heer J.H. (Hans) Mulder (voorzitter)
Beroep: Directeur ruimtelijk domein en duurzaamheid, gemeente Roosendaal
Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Archipel Scholen Walcheren, Lid Raad van Toezicht Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen, Lid Rekenkamer gemeente Veere
Commissaris op voordracht huurdersvereniging

Mevrouw B.A.M. (Bernadette) Elbers (vice-voorzitter)
Beroep: Bestuursadviseur gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant
Nevenfuncties: Eigenaar van Elbers Advies (eenmanszaak)
Commissaris op voordracht huurdersvereniging

Mevrouw I.M. (Ingrid) Hems AA
Beroep: Concernhoofd financiën en bedrijfsvoering Ergon (sociale werkvoorziening)
Nevenfunctie: Bestuur Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA)

De heer M. (Mathieu) Belt
Beroep: Financieel directeur Chevron Nederland
Nevenfunctie: Vice-voorzitter RvC Woningbouwvereniging Hoek van Holland

De heer H. (Henk) Visscher
Beroep: Hoogleraar Woningkwaliteit en Procesinnovatie TU Delft
Nevenfunctie: Voorzitter stichting Resultaat Gericht Samenwerken