Oplopend aantal woningzoekenden vraagt om creatieve oplossingen

De druk op de woningmarkt blijft toenemen. Ook in West-Brabant zijn er meer mensen op zoek naar een sociale huurwoning dan dat er woningen vrijkomen. Inmiddels staan er bijna 100.000 woningzoekenden ingeschreven bij Klik voor Wonen (dé woonruimtebemiddelaar voor sociale huurwoningen in West-Brabant), waarvan er bijna 30.000 actief reageren op vrijkomende woningen. Het aantal nieuwe verhuringen steeg voor het eerst in jaren licht door meer verhuisbewegingen van bestaande huurders. De aangesloten woningcorporaties staan voor een grote opgave en zoeken creatieve mogelijkheden voor passende woonoplossingen. Bijvoorbeeld via woningruil, woningen splitsen of delen, stimulering van doorstroming, het bouwen van kleinere of tijdelijke woningen en het onderzoeken van andere woonvormen.   

De kans om een woning te vinden is vaak afhankelijk van de opgebouwde inschrijfduur 
De gemiddelde inschrijfduur is in 2022 in West-Brabant licht toegenomen naar 6,7 jaar tegenover 6,6 jaar in 2021. De zoektijd - de periode tussen de eerste reactie en woningacceptatie - is korter, maar ook toegenomen naar gemiddeld 2,5 jaar. De woningzoekenden met een lange inschrijfduur hadden bijna zes aanbiedingen nodig om tot een geslaagde match te komen. Woningen via inschrijfduur moesten vaker aangeboden worden (6,9 keer) dan via loting (3,8 keer). 

Ongeveer 1/3 van alle Nederlandse huishoudens is een eenpersoonshuishouden
Binnen de actief woningzoekenden zijn zij met 62% fors vertegenwoordigd in West-Brabant. De groep actief woningzoekenden met het profiel ‘jonge, kleine huishoudens met een beperkte portemonnee’ kwam het vaakst voor. Bij de verhuringen valt al jaren het grootste aandeel in de primaire inkomensgroep (68%), gevolgd door de secundaire groep (22,5%) en daarna de midden- (3,9%) en hoge inkomens (5,6). Qua leeftijd zien we een kleine stijging bij zowel de jonge (18 tot en met 34 jaar) als de oudste leeftijdscategorieën (vanaf 55 jaar) dat slaagde in de zoektocht naar een woning. De leeftijdsgroep 24 tot en met 34 jaar kwamen iets minder aan bod.

Cijfers klik voor wonen regio herkenbaar in het werkgebied van Woonkwartier 
Ook in gemeente Halderberge, Moerdijk en kern Dinteloord zien we dat de druk op de woningmarkt hoog blijft. De gemiddelde zoektijd is 2,5 jaar in 2022. Dat is een stijging ten opzichte van 2021 (toen 2,1 jaar). Per gemeente of kern zijn er wel verschillen in inschrijftijd, variërend van 3,6 tot 6,4 jaar. De inschrijftijd is de tijdsduur tussen het moment van inschrijven bij Klik voor Wonen en het moment van woningacceptatie. 14% van de totale verhuringen ging naar aandachtsgroepen. Een vaste woonplek is belangrijk, ook voor mensen vanuit de maatschappelijke- en zorginstellingen, statushouders, mensen met een lichamelijke beperking of mensen die vanwege sloop een nieuw huis nodig hebben. Daarbij houdt de corporatie er ook rekening mee dat er voor de andere woningzoekenden voldoende aanbod beschikbaar blijft. Woonkwartier verwacht dat het percentage gaat oplopen in haar werkgebied door een toename van te huisvesten statushouders en uitstroom bij zorginstellingen.

Woonkwartier zet in op doorstroming, woningruil en maatwerk
Naast de inzet op nieuwbouw voor de lange termijn zoekt Woonkwartier ook naar oplossingen voor de korte termijn.  Zo is er sinds 2021 een woonadviseur in dienst die op verzoek maar ook op eigen initiatief gesprekken voert met woningzoekenden over hun doorstroommogelijkheden. Ook voeren ze bij nieuwbouwprojecten pilots uit om daar de doorstroming op gang te brengen en gemengd te wonen. Tot slot onderzoekt de corporatie flexwonen voor spoedzoekers.

Lees hier het jaarverslag Klik voor Wonen.

Lees hier de regionale rapportages van de gemeente Moerdijk, de gemeente Halderberge en Dinteloord