Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Net als voorgaande jaren deden wij dit jaar weer mee aan de Aedes-benchmark, samen met 290 andere woningcorporaties. Met de benchmark maken woningcorporaties hun prestaties ten opzichte van andere vergelijkbare corporaties inzichtelijk. Dit gebeurt aan de hand van vijf prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. Per onderdeel wordt een ABC-score.

Resultaten Woonkwartier

Als middelgrote corporatie scoren we volgens verwachting en passend bij onze agenda:

  • Huurdersoordeel: B
  • Bedrijfslasten: A
  • Duurzaamheid: C
  • Onderhoud & verbetering: C
  • Beschikbaarheid en   betaalbaarheid: A

Toelichting resultaten

De normering van het prestatieveld Huurdersoordeel is dit jaar verzwaard. Desondanks scoren we op dit onderdeel, net als vorig jaar een B. De kwaliteit van onze dienstverlening staat hoog op onze agenda. Zo voeren we continu kwaliteitsmetingen uit. Hierbij vragen we onze huurders hoe ze onze dienstverlening ervaren. De tips en verbeterpunten die we van hen krijgen nemen we mee in de verbetering van onze processen. Onze ambitie is dan ook dat onze score op dit onderdeel zal stijgen.

Op het onderdeel Bedrijfslasten scoorden we net als vorig jaar een A. Dit betekent dat onze bedrijfslasten lager zijn dan die van vergelijkbare woningcorporaties, een gevolg van de fusie die in 2016 plaatsvond en het feit dat we efficienter met onze middelen omgaan. Echter, we hebben ook een forse opgave en ambitie op het gebied van het verduurzamen, het onderhoud en de kwaliteitsverbetering van onze woningen. Dit verklaart ook de C-score voor de prestatievelden Duurzaamheid en Onderhoud en verbetering. Na een jaar van intensieve voorbereiding zijn we inmiddels met een flink aantal projecten gestart. Ook de komende jaren investeren we hier fors in. Hierdoor zullen de bedrijfslasten de komende jaren stijgen.

Tenslotte scoren we bovengemiddeld als het gaat om de Beschikbaarheid en betaalbaarheid van onze woningen. Zo is de gemiddelde huurprijs van onze woningen fors lager dan bij vergelijkbare corporaties. Dit past bij ons streven om de woningen betaalbaar te houden voor onze huurders. Ook blijkt dat de woningen die vrijkwamen echt terecht zijn gekomen bij mensen met een laag inkomen.

Transparantie belangrijk

Als maatschappelijke organisatie vinden wij het belangrijk open te zijn over de keuzes die wij maken en de resultaten die wij behalen. De benchmark is één van de instrumenten die hier inzicht in biedt. Daarnaast publiceren we elk jaar ons jaarverslag op onze website en vindt eens in de vier jaar een visitatie plaats.

Bekijk hier het overzicht met onze individuele resultaten. 
Het volledige rapport van de Aedes-benchmark is te downloaden op www.aedes.nl.