Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Net als voorgaande jaren deden wij mee aan de Aedes-benchmark. Onze scores zijn voor ons grotendeels herkenbaar en passend bij onze agenda en ambities. 

Net als voorgaande jaren deden wij dit jaar weer mee aan de Aedes-benchmark, samen met 298 andere woningcorporaties (92 procent). Met de benchmark maken woningcorporaties hun prestaties ten opzichte van andere vergelijkbare corporaties inzichtelijk. Dit gebeurt aan de hand van vijf prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid.  Per onderdeel wordt een ABC-score toegekend, waarbij een A-score staat voor een bovengemiddelde score, een B-score staat voor een gemiddelde score en een C-score voor een score onder het gemiddelde. 

Resultaten Woonkwartier
Als middelgrote corporatie scoren we:

  • Huurdersoordeel: C
  • Bedrijfslasten: A
  • Duurzaamheid: C
  • Onderhoud & verbetering: C
  • Beschikbaarheid en betaalbaarheid: A 

Toelichting resultaten
Op het onderdeel   Huurdersoordeel    scoorden we vorig jaar een B. Dit jaar krijgen we een C-score. We zijn gestegen met een aantal van onze absolute scores ten opzichte van 2018:

  • Reparatieverzoeken steeg van een 7,4 naar 7,5.
  • Het oordeel van nieuwe huurders steeg van een 7,3 naar 7,5.
  • Het oordeel van vertrokken huurders bleef een 7,3.

Helaas vertaalt deze stijging zich niet in de Benchmark. Dat heeft te maken met de snellere stijging van de absolute scores van de andere corporaties. De kwaliteit van onze dienstverlening staat hoog op onze agenda. Zo voeren we continu kwaliteitsmetingen uit. Hierbij vragen we onze huurders hoe ze onze dienstverlening ervaren. De tips en verbeterpunten die we van hen krijgen nemen we mee in de verbetering van onze processen. Onze ambitie is dan ook dat onze score op dit onderdeel verder zal stijgen. 

Op het onderdeel   Bedrijfslasten  scoorden we net als vorig jaar een A. Dit betekent dat onze bedrijfslasten lager zijn dan die van vergelijkbare woningcorporaties, een gevolg van de fusie die in 2016 plaatsvond en het feit dat we efficiënter met onze middelen omgaan. Echter, we hebben ook een forse opgave en ambitie op het gebied van het verduurzamen, het onderhoud en de kwaliteitsverbetering van onze woningen. Dit verklaart ook de C-score voor de prestatievelden   Duurzaamheid  en     Onderhoud en verbetering. De komende jaren investeren we hier fors in. Hierdoor zullen de bedrijfslasten de komende jaren stijgen. 

Tenslotte scoren we bovengemiddeld als het gaat om de   Beschikbaarheid en betaalbaarheid  van onze woningen. Zo is de gemiddelde huurprijs van onze woningen fors lager dan bij vergelijkbare corporaties. Dit past bij ons streven om de woningen betaalbaar te houden voor onze huurders.

Een overzicht van de resultaten van Woonkwartier in de benchmark vindt u     hier.

Transparantie belangrijk
Als maatschappelijke organisatie vinden wij het belangrijk open te zijn over de keuzes die wij maken en de landelijke resultaten die wij behalen. De benchmark is één van de instrumenten die hier inzicht in biedt. Daarnaast publiceren we elk jaar ons jaarverslag op onze website en vindt eens in de vier jaar een visitatie plaats.  Het volledige rapport van de Aedes-benchmark is te downloaden op  www.aedes.nl