Riool verstopt?   Glasschade? Storing aan CV-ketel of de mechanische ventilatie?   Bel dan ons storingsnummer via 0168 35 00 01

Dit jaar is, net als in 2009, 2013 en 2016, opnieuw onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de woningbehoefte in West-Brabant, Tholen en de Bevelanden. Nieuw is dat dit jaar naast 7 woningcorporaties ook 11 gemeenten hierbij betrokken zijn. Dankzij deze samenwerking kunnen we gegevens onderling vergelijken en trends ontdekken. Het biedt een goede basis om als gemeenten en corporaties samen aan de slag te gaan met de gezamenlijke opgaven.    Voor Woonkwartier is dit onderzoek een basis om ons beleid en onze strategie te toetsen en waar nodig  bij te sturen.

Het onderzoek is uitgevoerd in een groot gebied, dat loopt van Goes tot aan Moerdijk. Hierbij zijn 11 gemeenten (Borsele, Reimerswaal, Goes, Woensdrecht, Bergen op Zoom, Tholen, Steenbergen, Roosendaal, Moerdijk, Rucphen en Halderberge) en 7 woningcorporaties (R&B Wonen, RWS Goes, Woningstichting Woensdrecht, Stadlander, Woonkwartier, Alwel en Thuisvester) betrokken. De resultaten van het onderzoek staan beschreven in het rapport ‘Woningbehoefteonderzoek 2019 West-Brabant, Tholen en de Bevelanden’. 

 

Een aantal uitkomsten lichten we hieronder toe: 

Vergrijzing zet door
Uit het onderzoek blijkt dat de vergrijzing op de woningmarkt doorzet. In de regio’s West-Brabant en de Bevelanden zelfs nog meer dan gemiddeld in Nederland. Het aandeel 65-plussers neemt toe. Zij wonen nu overwegend in een koopwoning en zullen dat naar verwachting ook blijven doen. In het algemeen zal de behoefte aan gelijkvloerse woningen wel toenemen, maar vooral in de koopsector.

Aantal alleenstaanden neemt toe
Het aantal alleenstaanden neemt in de toekomst fors toe, vooral onder ouderen. Oudere mensen verhuizen over het algemeen niet graag. Dit betekent dat zij, na het overlijden van de partner, vaker alleen in een voor hen te grote koopwoning blijven wonen. Door woningen aan te bieden die beter bij hun situatie aansluiten, kunnen zij wellicht verleid worden te verhuizen.

Krimp zet later in
In West-Brabant is het aantal huishouden minder gegroeid dan verwacht. Dit komt vooral doordat het aantal banen in de regio al relatief beperkt was en, ondanks de opleving van de economie, ook niet veel is toegenomen. In de regio Bevelanden is dat beeld positiever. Ontwikkelingen zijn daar meer in lijn met eerdere prognoses. Tot 2035 zien we het aantal huishoudens nog beperkt groeien. Maar vanaf omstreeks 2035 zal deze groei omslaan in een daling.

Toename arbeidsmigranten
Het aantal arbeidsmigranten neemt toe. Echter, de registratie van deze groep mensen is vaak een probleem en dat maakt het lastig goed grip te krijgen op de aantallen. Zij kiezen vaak voor andere woonvormen, zoals pensions, met meerdere volwassenen gaan samenwonen of hostels. Met de stijging van het aantal arbeidsmigranten neemt ook de behoefte aan flexibele huisvesting toe (logies, pensions, kamerverhuur). Hierbij moet aandacht zijn voor de plek waar deze groep gehuisvest wordt.

Huishoudens veranderen
Huishoudensvorming is complexer geworden. Jongeren wonen langer thuis. En het aantal arbeidsmigranten neemt toe. Omdat zij voor andere woonvormen kiezen zorgt dat niet automatisch voor meer huishoudens.

Behoefte aan koopwoningen neemt toe, behoefte aan huurwoningen neemt op termijn af
De behoefte aan koopwoningen neemt de komende jaren nog toe. De behoefte aan sociale huurwoningen neemt op korte termijn ook nog iets toe, maar zal in de loop van de komende 5 jaar al afnemen. Veel van de oudere huurders komen op een moment te overlijden. Ook zijn, om te voorzien in de woningbehoefte van de toekomstige woningzoekenden, minder woningen nodig.

Huizenprijzen stijgen
Hoewel de verkoopprijzen in de regio’s die zijn onderzocht stegen, zijn deze ten opzichte van het landelijk gemiddelde nog relatief laag. De stijging hangt vooral samen met de lage rente en de toegenomen koopkracht. Overspannen marktsituaties zoals in de Randstad zijn in de onderzoeksregio’s, zowel op het gebied van koop- als van huurwoningen, over het algemeen niet aan de orde.